Droppe til innhold

Kriterier og retningslinjer for studentforeninger ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Her følger kriterier for etablering og drift av studentforeninger ved HiOA.

Følgende kriterier må tilfredsstilles for å kunne etablere en studentforening ved HiOA:

 • Foreningen må være en selvstendig juridisk og organisatorisk enhet, både i vedtekter og praksis.
 • Foreningen må ha en demokratisk oppbygging
 • Det skal foreligge vedtekter for foreningen vedtatt av foreningens høyeste organ. Av disse vedtektene må det fremgå at:
  • Foreningens formål er å drive virksomhet i studentmiljøet ved HiOA.
  • Foreningen i hovedsak rekrutterer medlemmer blant studentmassen ved HiOA
  • 80 prosent av foreningens medlemmer må være semesterregistrerte studenter, hvor av minimum 50 prosent er studenter ved HiOA.
  • 80 prosent av foreningens styre skal bestå av semesterregistrerte studenter, hvorav minimum 50 prosent er studenter ved HiOA.
  • Foreningen skal ha en kontaktperson som til en hver tid er semesterregistrert ved HiOA
  • Foreningens formål eller virksomhet må ikke være i strid med Lov om universiteter og høgskoler, diskrimineringsloven eller annen norsk lov, eller andre bestemmelser fastsatt av departementet eller høgskolen. Foreningen må heller ikke formidle informasjon eller reklamere for virksomhet som er i strid med nevnte bestemmelser.
  • Foreningen må følge kriteriene for innsending og oppdatering av informasjon (registrering) som følger av dette reglementet.

Dersom foreningen har faste vedtekter gitt fra en moderforening eller det ikke kommer frem i foreningens vedtekter at foreningen er for og av studenter ved HiOA, må dette forklares nærmere i beskrivelsen av foreningens virksomhet.

Retningslinjer for registrering av studentforeninger

Studentforeninger ved HiOA skal være registrert i henhold til bestemmelsene nedfelt i dette reglementet. En studentforening må oppfylle HiOAs reglement for å kunne registrere seg som studentforening.

Med en studentforening menes en samling av studenter som er en egen juridisk enhet og selvstendig fra HiOA.

Selve registreringen skjer elektronisk hos SiO på "Min Forening". Mer informasjon om hvordan du registrerer din forening finner du her.

1. Formålet med registreringen

HiOA gjør oppmerksom på at registreringsopplysningene er offentlige. Hensikten med registrering av studentforeninger er:

 • At HiOA enkelt skal kunne komme i kontakt med foreningene ved behov.
 • Å gjøre det lettere å informere om og vise til studentforeninger og studentaktiviteter for studenter og potensielle foreningsmedlemmer.
 • Sikre at foreninger som benytter seg av HiOAs tjenester består av registrerte studenter, hvor flertallet studerer ved HiOA
 • Å tilby registrerte studentforeninger mulighet til å reservere lokaler i forbindelse med foreningsvirksomhet ved institusjonen, samt mulighet for å søke om kontorlokaler i Studenthuset, i Pilestredet 52. All bruk av HiOAs tjenester må rette seg etter gjeldende nedfelte regler. Det henvises til egne regler for utlån og leie av lokaler ved HiOA. Se her for nærmere informasjon vedrørende reglement for leie av lokaler.
 • Å tilby registrerte studentforeninger å bruke «HiOA» og/eller «Høgskolen i Oslo og Akershus» i navnet sitt. Det skal komme tydelig frem av navnet til foreningen at det er en studentforening.
 • Å tilby Registrerte Studentforeninger å bruke logoen til HiOA.

2. Søknad om godkjenning som studentforening

Første gang en forening søker om godkjenning som studentforening ved HiOA, skal elektronisk registreringsskjema fylles ut ved å logge inn på "Min Forening" hos SiO Foreninger.

Opplysningene en forening blir bedt om å oppgi ved registrering omfatter blant annet følgende:

 • Foreningens navn og formål
 • Foreningens vedtekter
 • Foreningens adresse
 • Kontaktpersonens navn, adresse, telefonnummer, foreningens epostadresse og studiested
 • Oversikt over antall medlemmer i foreningen og hvor stor andel av disse som er aktive studenter ved høgskolen
 • Oversikt over foreningens eventuelle undergrupper, eller om foreningen er en undergruppe av en annen forening og dennes formål
 • Eventuelt organisasjonsnummer

HiOA kan kreve at opplysninger foreningen gir i forbindelse med godkjenning skal dokumenteres. Høgskolen forbeholder seg retten til å kreve at opplysninger om andel studentmedlemmer i foreningen dokumenteres ved en kontroll av foreningens medlemsregister opp mot høgskolens studentregister.

Dersom det er uoverensstemmelser mellom opplysninger oppgitt av foreningen og resultatet av kontrollen, må dette avklares nærmere før man eventuelt søker om ny godkjenning som studentforening.

HiOA forbeholder seg retten til å kreve ytterligere informasjon av foreningen dersom dette trengs for å behandle en søknad om godkjenning.

3. Publisering og oppdatering av informasjon fra studentforeninger

Registrert informasjon om foreningen vil publiseres på HiOAs nettsider, sammen med lenke til foreningens egen nettside.

Registrerte studentforeninger må minst hver sjette måned (etter første registrering) oppdatere de opplysninger som er registrert om dem.  Foreningen skal bekrefte sine opplysninger selv om det ikke er endringer. Dersom det er foretatt endringer i vedtektene, skal et oppdatert eksemplar av vedtektene legges ved. Endringer i foreningens eller kontaktpersonens adresse samt andre vesentlige endringer bør oppdateres når de finner sted.

Dersom en forening ikke oppdaterer informasjonen i løpet av tolv måneder, eller ikke lenger fyller kriteriene som studentforening, opphører registreringen av foreningen umiddelbart.

En følge av dette er at foreningen ikke lengere har tilgang til de goder som høgskolen tilbyr sine godkjente studentforeninger. Studentforeningens eventuelle informasjon på nett vil også tas vekk fra HiOA-veven.

4. Mislighold

Ved brudd på kriteriene for å være en godkjent studentforening, kan HiOA ilegge foreningen sanksjoner for en kortere eller lengre periode. Ved grove brudd på kriteriene for å være godkjent, kan studentforeningens godkjenning og registrering – og dermed muligheten til å benytte seg av HiOAs tjenester – oppheves med øyeblikkelig virkning. En forening kan helt eller delvis stenges ute fra registreringsordningen på bakgrunn av at de har gitt falske opplysninger vedrørende medlemstall eller type virksomhet de driver med. Ved brudd på avtaler som inngås som del av de godene en registrert og godkjent forening får tilgang til, kan godkjenningen i sin helhet bortfalle.

Sanksjoner og eventuell bortfall av godkjenning bestemmes av Studiedirektøren ved HiOA. I denne typen saker skal foreningen høres før endelig bestemmelse tas av institusjonen.

5. Forvaltning av reglementet og administrasjon av ordningen

Registreringsordningen forvaltes av Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering ved HiOA. Registreringsordningen administreres av SiO etter egen avtale på vegne av HiOA.

6. Fastsettelse og endring av reglementet

Dette reglementet og senere endringer fastsettes av Studiedirektør ved HiOA.
Registrerte studentforeninger skal informeres dersom det forekommer endringer i reglementet.