Droppe til innhold

Retningslinjer for behandling av søknader om overflytting til flerårige studier ved HiOA

Fastsatt av studieutvalget 17. januar 2013 med hjemmel i forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning § 1-1 fjerde ledd og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus § 9-1.

  1. Studenter som har bestått første år i flerårige studier ved en annen institusjon kan, etter søknad, få innvilget overflytting til Høgskolen i Oslo og Akershus. Overflytting innvilges kun for hele studieår. Innvilgede søknader om overflytting har virkning fra studieårets begynnelse. Søknader om overflytting behandles på fakultet, med egne søknadsfrister. 
  2. Søker må være kvalifisert for å begynne i det studieåret som det søkes overflytting til.
  3. Det kan ikke kreves spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen på grunn av manglende samsvar mellom studieopplegget (studieprogrammet) ved den institusjonen det søkes fra og gjeldende studieopplegg ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
  4. Hvis det er konkurranse om plassene, skal søkere med dokumenterte sosiale eller medisinske grunner til å studere i Oslo eller Akershus prioriteres. Søkere i denne gruppen kan rangeres etter karaktersnitt.
  5. Dersom det er flere søkere til ledig studieplass etter at prioriterte søkere har fått tilbud, skal disse søkerne rangeres etter karaktersnitt.  
  6. Retningslinjene gjelder for overflytting fra annen høgere utdanningsinstitusjon til Høgskolen i Oslo og Akershus og for intern overflytting mellom studieprogram ved HiOA.