Droppe til innhold

Retningslinjer for eksterne periodiske evalueringer

Full tittel: Retningslinjer for eksterne periodiske evalueringer initiert av OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus)

Fastsatt av utdanningsutvalget ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) 13. juni 2013. Endringer fastsatt av studieutvalget ved OsloMet 30. januar 2014. Endringer fastsatt av utdanningsutvalget ved OsloMet 8. september 2016.

1.Virkeområde og formål

Virkeområde

Retningslinjene gjelder for OsloMet's gradsstudier og andre avsluttende utdanninger av omfang 60-120 studiepoeng:

 1. Årsenhet
 2. Bachelorgrad
 3. Mastergrad
 4. Grunnskolelærerutdanningene
 5. Avsluttende videreutdanninger og emner av omfang 60-120 studiepoeng som ikke inngår i et gradsstudium
 6. Philosophiae doctor (ph.d.)

Syklus

Høgskolens gradsstudier og andre avsluttende utdanninger av omfang 60-120 studiepoeng skal evalueres eksternt hvert 6. år.

Prioritert plan for eksterne periodiske evalueringer

Fakultetene selv lager en prioritert plan for ekstern evaluering av sine gradsstudier og andre avsluttende utdanninger. OsloMet's utdanningsutvalg kan som en del av et tilsyn be fakultetene om å endre sine prioriteringer.

Formål

Retningslinjene gjelder ved eksterne evalueringer av studier initiert av høgskolen. Eksterne evalueringer av OsloMet's studier inngår i universitetets system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved OsloMet. Ekstern evaluering skal sikre at studier ved OsloMet holder høy faglig kvalitet i tråd med gjeldende retningslinjer. Den eksterne evalueringen har følgende innretning:

 • Evalueringen skal utføres av en sakkyndig komité.
 • Sakkyndig komité evaluerer det aktuelle studiet og gir fagmiljøet tilbakemeldinger som kan benyttes i det videre utdanningskvalitetsarbeidet i studiet.
 • Evalueringen kan omfatte hele eller deler av studiet.

2. Sakkyndig komité

Den sakkyndige komiteen skal normalt bestå av fire personer:

 • minst én representant fra samme fagfelt fra en annen utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon med godt renommé
 • minst én representant, fortrinnsvis med professor- eller dosentkompetanse, alternativt førstestillingskompetanse, fra en norsk utdannings- eller forskningsinstitusjon
 • én representant med tilknytning til studiets yrkesfelt
 • én student fra et tilsvarende eller nært beslektet studium ved en annen norsk utdanningsinstitusjon

3. Mandat

Instituttet utformer forslag til mandat, og fakultetets utdanningsutvalg vedtar endelige mandat for den sakkyndige komiteen.

Mandat skal inneholde:

 • Hvilke/n kvalitetsdimensjon/er av de fem kvalitetsdimensjonene i kvalitetssystemet komiteen skal evaluere
 • Sammenlikning mellom det aktuelle studiet med tilsvarende studier nasjonalt og/eller internasjonalt
 • Metode for evaluering

4. Budsjett og tidsplan

Det fastsettes et årlig beløp i OsloMet's budsjett til disposisjon for ekstern evaluering for fakultetene. Fakultetene fastsetter tidsramme for sakkyndig komités arbeid. Tidsplan for en ekstern evaluering, fra oppstart av komiteens arbeid til ferdig behandling av rapport, skal maksimum ha en varighet på ett år.

5. Rapporteringsprosess

 • Sakkyndig komité skal levere en rapport etter fastsatt mal og til fastsatt tid.
 • Fakultetet ivaretar sekretærfunksjonen for den sakkyndige komiteen. Fakultetet selv fastsetter sekretariatets oppgaver.
 • En foreløpig versjon av rapporten skal legges fram for tilsatte og studenter for kommentar før komiteen leverer sin endelige rapport. Det anbefales at fakultetet inviterer til et åpent seminar med komiteen.
 • Rapporten skal inneholde svar på alle punkt i mandatet og ha med tydelige konklusjoner og anbefalinger.
 • Sakkyndig komité leverer ferdig rapport med komiteens tilrådinger til instituttleder og fagmiljø som igjen avgir sine vurderinger og kommer med innspill til videre arbeid og tiltak.
 • Fakultetet behandler rapporten i sitt utdanningsutvalg. Fakultetets utdanningsutvalg skal redegjøre konkret for hvordan man vil følge opp de enkelte forslag og anbefalinger fra komiteen. Dersom fakultetet ikke ser det som aktuelt å følge opp enkelte av forslagene eller anbefalingene, skal dette begrunnes eksplisitt.
 • OsloMet's utdanningsutvalg vurderer sakkyndig komités rapport, samt fakultetets redegjørelse for videre arbeid og tiltak.  

6. Publisering

Evalueringsresultatene skal være offentlige. Resultatene fra evalueringen skal gjøres tilgjengelige (helst publisert på nett) så fremt ikke bestemmelser om taushetsplikt er til hinder for det.