Droppe til innhold

Rapport vedrørende skikkethetssaker – 2015 og 2016

Antall saker

Institusjonsansvarlig mottok i 2015 60 tvilsmeldinger om skikkethet. 24 av disse var fra samme utdanning, og de fleste studenter i samme kull. 5 saker ble avvist. Dette er tatt opp med utdanningen. En sak ble i 2015 sendt til skikkethetsnemnd som innstilte på uskikkethet og utestengelse av studenten. Dette ble vedtatt i klagenemnda.
I 2016 mottok institusjonsansvarlig 39 tvilsmeldinger, 3 ble avvist som ubegrunnede.

Vurderingssamtaler og oppfølgings samtaler med studenter

I 2015 ble det avholdt 98 vurderings og oppfølgingssamtaler med studenter. Enkelte av sakene er pr januar 2017 ikke avsluttet. I 2016 er det avholdt 87 vurderings og oppfølgingssamtaler med studenter, det kom inn flere tvilsmeldinger i desember som har hatt vurderings samtaler i januar 2017.
Ved alle samtaler er det med enten studieleder eller instituttleder ved den aktuelle utdanningen. Det er også med referenter fra fakultetets studieadministrasjon.   

Resultat av skikkethetsvurdering

I 2015 ble 10 studenter veiledet ut av studiet gjennom skikkethetsvurdering, 5 mistet studieretten av andre grunner under skikkethetsvurderingen, 3 studenter er fortsatt i permisjon hvor saken vil bli tatt opp igjen når de er tilbake i studiet, 1 student er utestengt av andre grunner, 7 studenter er fortsatt under skikkethetsvurdering og er aktive studenter (noen av disse har hatt permisjon). 1 student funnet uskikket i skikkethetsnemnd. 28 studenter ble skikket etter utvidet veiledning og oppfølging.
I 2016 ble 5 studenter veiledet ut av studiet, 3 mistet studieretten av andre grunner under skikkethetsvurderingen, 6 studenter er ute i permisjon hvor saken vil bli tatt opp igjen når de er tilbake i studiet, 16 saker er fortsatt under skikkethetsvurdering og 6 studenter er blitt skikket gjennom utvidet veiledning og oppfølging.
Studenter som får utvidet veiledning og oppfølging trenger enkelte ganger permisjon for å arbeide med sine utfordringer og/eller å få utsatt sin praksisperiode i henhold til forskrift om skikkethetsvurdering § 10. I denne tiden følges de opp av institusjonsansvarlig og studieadministrasjon.

Informasjon

Det er holdt kurs og seminarer for både ansatte, praksisfelt og studenter ved OsloMet (tidligere HiOA) både i 2015 og 2016. I 2015 ble det holdt eget møte med skikkethetsnemnda om høgskolens arbeid på feltet. Det ble også gjennomført informasjonsmøter med fakultetenes ledergrupper. Ønskes det en fullstendig oversikt over hvor og for hvilken utdanning informasjon er gitt kan dette utarbeides. Det gis også mye veiledning av ansatte, praksisfelt og studenter på epost, via telefon og ved avtalte møter.

Annet

Institusjonsansvarlig har også holdt seminar og møter på andre utdanningsinstitusjoner for å dele kunnskapen om sikkerhetsvurdering og hvordan vi arbeider ved OsloMet. Institusjonsansvarlig har også deltatt med innlegg både på den Nasjonale konferansen om skikkethetsvurdering og i andre fora nasjonalt og lokalt (som for eksempel Oslo Kommune, utdanningsetaten).

Institusjonsansvarlig ved OsloMet leder det nasjonale arbeidsutvalget for institusjonsansvarlige. Våren 2016 var det 2 dagers møte for alle institusjonsansvarlige i Norge.

2017

Frem til dags dato har vi mottatt 10 tvilsmeldinger i 2017. Alle disse er nå under behandling. Høsten 2017 arrangerte Oslomet den Nasjonale konferansen om skikkethetsvurdering i høyrere utdanning.

For spørsmål vedrørende skikkethet

Kontakt institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved OsloMet Kari Kildahl