Droppe til innhold

Progresjonskrav ved LUI, Pilestredet

For bestemmelser med hensyn til bestått praksis vises det til plan for praksisopplæring. I planen fremkommer fakultetets tolkning av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Grunnskolelærerutdanningen

For å starte i tredje studieår må minst 75 studiepoeng fra utdanningens to første studieår være bestått. Kravet må være oppfylt senest ved utløpet av ordinær eksamen i vårsemesteret i andre studieår. For bestemmelser med hensyn til bestått praksis, vises det til forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

For å kunne påbegynne tredje studieår må 90 studiepoeng fra første og andre studieår være bestått. Kravet må være oppfylt senest ved utløpet av ordinær våreksamen i andre studieår.

Progresjonskrav gjeldende fra høsten 2014 for bachelorstudiet i Idrett, friluftsliv og helse

Progresjonskrav fra første til andre studieår:

 • Bestått praksis i første studieår

Studenter som har tatt årsenhet (60 studiepoeng) idrett/kroppsøving ved andre høgskoler eller universiteter og som søker seg inn på andre studieår, må i tillegg til praksis ha bestått alle eksamener fra årsenheten.

Progresjonskrav fra andre til tredje studieår:

 • Bestått alle eksamener (60 studiepoeng) i første studieår og minimum 30 studiepoeng i andre år
 • Bestått praksis i andre studieår

Progresjonskravet må være oppfylt senest ved utløpet av ordinær eksamen i vårsemesteret i andre studieår. Studenter som ikke tilfredsstiller progresjonskravene, får ett års opphold i ordinært studieløp for å ta opp manglende eksamener/veiledet praksisopplæring.

Lærerutdanning for tospråklige lærere (TOS)

Studentene skal ta ett av de obligatoriske fagene pedagogikk eller flerkulturell kompetanse i skolen det første året. Det andre obligatoriske faget skal tas senest etter at studenten har gjennomført 90 studiepoeng. For å kunne gå videre i studiet må studenten i løpet av de 120 første studiepoengene ha gjennomført og bestått 30 dager praksisopplæring. Studenter som ikke oppfyller kravene, vil bli satt i status avvent (tvungen permisjon) til kravet er oppfylt.

Progresjonskrav gjeldende fra høsten 2013 for Lærerutdanning for tospråklige lærere (TOSBA)

Krav for progresjon til 2. studieår:

 1. Observasjonspraksis gjennomført
 2. 15 studiepoeng oppnådd

Krav for progresjon til 3. studieår:

 1. Alle eksamener fra 1. studieår bestått
 2. All praksis gjennomført og bestått
 3. 60 studiepoeng oppnådd

Krav for progresjon til 4. studieår:

 1. Alle eksamener fra 1. og 2. studieår bestått
 2. All praksis gjennomført og bestått
 3. 105 studiepoeng oppnådd

Kravene må være oppfylt senest ved utløpet av ordinær eksamen i  vårsemesteret.

Ett års opphold i studiet må påregnes dersom ikke progresjonskravene tilfredsstilles. Dersom studenten ikke innfrir progresjonskravene for annen gang i løpet av studiet vil studieretten bli inndratt. Dette innebærer at studenten må slutte på studiet.

Institutt for barnehagelærerutdanning

Heltidsstudiet

Studenter må oppfylle følgende krav for å kunne påbegynne siste studieår:

 • Studenten må ha bestått alle kunnskapsområder fra 1.klasse for å begynne på sitt siste studieår.
 • Studenten må ha oppnådd minimum 80 studiepoeng ved utgangen av andre studieår for å begynne på siste studieår.

Deltidsstudiet

Studenter må oppfylle følgende krav for å kunne påbegynne tredje studieår:

 • Studenten må ha bestått alle eksamener fra 1. studieår.
 • Studenten må ha oppnådd minimum 70 studiepoeng ved utgangen av 2. studieår.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

 • Studenter må ha bestått alle eksamener fra 1. studieår og ha oppnådd minst 70 studiepoeng ved utgangen av 2. studieår for å kunne starte i 3. studieår.
 • Alle foregående praksisperioder må være bestått for å kunne begynne på nytt studieår.

Studenter som ikke tilfredsstiller progresjonsreglene får ett års opphold i ordinært studieløp for å gjennomføre manglende eksamener/veiledet praksisopplæring.

Førskolelærerutdanning (gammel modell)

Deltidsstudiet

Studentene i deltidsstudiet må etter sjette semester ha oppnådd minimum 100 studiepoeng for å kunne starte i sjuende semester. Kravet må være oppfylt senest ved utløpet av ordinær eksamen i vårsemesteret i tredje studieår. En eventuell ny/utsatt eksamen på høsten før sjuende semester begynner, vil ikke telle da sensur på denne kan falle etter at studieåret har startet.

Studenter som ikke oppfyller progresjonskravet innen utgangen av sjette semester, vil bli stoppet i studiet inntil progresjonskravet på 100 studiepoeng er oppfylt.

Kontakt oss

Kontakt oss hvis du lurer på noe om eksamen.