Droppe til innhold

Praksisinformasjon for lærerstudenter ved yrkesfaglærerutdanningen, Teknologiske fag

Veiledet pedagogisk praksis er en sentral og obligatorisk del av lærerutdanningen. Nedenfor finner du overordnet administrativ praksisinformasjon.
Det forventes at studenten leser og setter seg inn i det som gjøres tilgjengelig av informasjon om temaet. Dette gjelder både innhold på denne nettsiden, studienettsiden, studentnettsidene og det som publiseres i Canvas. 

 

Du tilhører:

 

 

VIKTIG VED STUDIESTART - POLITIATTEST / TAUSHETSPLIKT

Politiattest for studiet, ikke eldre enn 3 måneder, må leveres for å kunne starte praksisopplæring. Dette er ufravikelig. Attesten leveres og signeres for ved Servicetorget på Kjeller ved studiestart. Merk attesten med studieretning. Attesten returneres ikke.

Taushetsplikt aksepteres av studenten når undervisningsplanen godkjennes i Studentweb. Studenten er også underlagt gjeldende lov- og regelverk for personalet ved aktuelle praksissted. Du omfattes også av Opplysningsplikt.
 

 

 

NASJONALE RAMMER - ANTALL DAGER

Begrepet praksisopplæring brukes om en planmessig opplæring som foregår i autentiske yrkessituasjoner under veiledning av en person med yrkesutdanning og yrkespraksis.

I tillegg til Nasjonale retningslinjer for utdanningen, skal studentene følge studiets Forskrift om rammeplan fra 2013. Studenten skal ha totalt 70 dager pedagogisk praksis, fordelt slik:

60 dager: i videregående opplæring

10 dager: i ungdomstrinnet

 

 

 

UNIVERSITETETS RAMMER OG RETNINGSLINJER

Formelle forhold rundt praksisgjennomføring står beskrevet i den til enhver tid gjeldende forskrift om studier og eksamen (kapittel om Veiledet praksis), i studiets program- og emneplaner og i studiets retningslinjer for praksisopplæring.

 

Se under punktet Studieinformasjon nederst på gjeldende nettside,  hvor du kan velge mellom programplan for campus- eller nettbasert studie eller tidligere kull.

 

 

TIDSPUNKT, OMFANG OG INNHOLD - PRAKSISKALENDER / PRAKSISGUIDE

Praksiskalenderen viser tidspunkt for praksis for gjeldende studieår. Denne publiseres i vårsemesteret i forkant av studieåret. Vi anbefaler at periodene legges inn i privat kalender. Se for øvrig punktet nedenfor om fravær.

Praksisguiden for studiet gir bl. a. en oversikt over antall perioder, antall dager pr. periode, tidsrom (høst/vår), formål, organisering, eventuelle oppmøtebetingelser, vurdering etc. Det skal gjennomføres hele arbeidsdager.

 

 

 

PRAKSISAVTALER, UTPLASSERING OG REISE

Universitetet inngår samarbeidsavtale om praksisopplæring med egnede utdanningsinstitusjoner over hele landet.  Praksisadministrasjonen innhenter plasser via skolenes ledelse, og fordeler disse på klassene/studentene. Studenten kan ikke selv inngå avtale om praksisplass, den inngås formelt via universitetet. Dette gjelder også for de som eventuelt skal gjennomføre praksis ved egen arbeidsplass.

I enkelte praksisperioder kan studentene foreslå praksissteder gjennom nettskjemaer som gjøres tilgjengelige av praksisadministrasjonen. Generelt påvirkes tildeling av praksisplass av flere faktorer, som samarbeidsavtaler, økonomi, tilgjengelige plasser, geografi, om studenten har nær familie på praksisstedet, etc. Alle studenter må påregne ekstra reisetid i praksisperiodene. Studenter må selv dekke reise- og evt. boutgifter i forbindelse med praksisopplæringen.

Normalt vil studenter og praksissteder får oversikt over tildelte plasser senest 14 dager før praksisperioden starter. Studenten avtaler deretter videre gjennomføring direkte med praksisstedets praksislærer/kontaktperson, og i samarbeid med faglærer.

Studenten kan ikke bytte praksisplass med mindre det foreligger tungtveiende grunner. Ta kontakt med praksisadministrasjonen i slike tilfeller.

 

 

SÆRSKILT TILDELING / TILPASSET PERIODE

Særskilt tildeling: Ved behov for spesielle hensyn, kan det søkes om særskilt tildeling av praksisplass. Eget skjema fylles ut og sendes praksisadministrasjonen, sammen med dokumentasjon. Gjeldende grunn er egen eller egne barns helse. Vanlige livssituasjoner, eksempelvis å være alene med barn, gir ikke grunn til særskilt tildeling, men vil tas hensyn til så langt det er mulig.

Tilpasset periode: Graviditet og fødsel kan gi rett til tilpasset praksisperiode. Eget skjema fylles ut og sendes praksisadministrasjonen, sammen med dokumentasjon.

 

 

 

FRAVÆR FRA PRAKSISOPPLÆRINGEN

Det bestemte antall praksisdager er absolutte og obligatoriske. Studiets retningslinjer for praksisopplæring beskriver skillet mellom fravær som kan/ikke kan kompenseres. Det er viktig at du etterstreber å fullføre alle praksisperioder for å kunne følge studiets progresjon. Vi gjør det vi kan for å hjelpe deg underveis, men selvforskyldt fravær kan likevel ikke loves kompensert. Vi anbefaler derfor at du planlegger godt i forhold til familie, jobb, ferier/reiser, andre studier etc. I alle tilfeller er det viktig at du uten opphold tar kontakt med praksisadministrasjonen dersom det oppstår utfordringer.

 

 

 

KLAGE PÅ PRAKSISOPPLÆRING

Oppleves forhold ved praksisopplæringen som gir grunnlag for å klage på praksissted eller praksislærer, har studenten ansvar for å ta dette opp med praksislærer og/eller praksisstedets ledelse. Dette bør gjøres uten ugrunnet opphold. Dette er nærmere beskrevet i Retningslinjer for tilbakemelding og klage på praksisopplæring. Ta kontakt med praksisadministrasjonen ved behov for bistand.

 

 

VURDERING / FARE FOR IKKE BESTÅTT PRAKSIS

Det er utformet vurderingskriterier for praksisgjennomføring, beskrevet i praksisguiden. Vurderingsuttrykket er bestått/ikke bestått.

Hver praksisperiode i videregående skole skal vurderes av praksislærer via et vurderingsskjema (også kalt praksisrapport). Praksislærer og student gjennomgår rapporten sammen før avslutning av praksisperioden. Siste dag i gjeldende periode skal skjemaet signeres av praksislærer og student, og originalen leveres av studenten på nærmere angitt sted. Praksislærer beholder en kopi. Vurderingsskjema finnes nedenfor og på informasjonsnettsiden for praksissteder.

Hver praksisperiode må gjennomføres og bestås før studenten kan ta hovedeksamen i gjeldende emne og gå videre i studiet.

Dersom det er tvil om studenten skal få vurdert praksisperioden til bestått, skal studenten varsles. Dersom studenten ikke består praksisperioden gis det en ny mulighet til gjennomføring, i h. t. kap. 8 i universitetets Forskrift om studier og eksamen.

 

 • Vurderingsskjema 1. periode VGO YFL TK (word), fylles ut av praksislærer, leveres av student
 • Vurderingsskjema 1. periode VGO YFL TK (rtf), fylles ut av praksislærer, leveres av student
 • Vurderingsskjema 1. periode VGO YFL TK (pdf), fylles ut av praksislærer, leveres av student

 

 • Praksisrapport student 2. periode US YFL TK (word), fylles ut av student, leveres av student
 • Praksisrapport student 2. periode US YFL TK (rtf), fylles ut av student, leveres av student
 • Praksisrapport student 2. periode US YFL TK (pdf), fylles ut av student, leveres av student

 

 • Vurderingsskjema 3. periode VGO YFL TK (word), fylles ut av praksislærer, leveres av student
 • Vurderingsskjema 3. periode VGO YFL TK (rtf), fylles ut av praksislærer, leveres av student
 • Vurderingsskjema 3. periode VGO YFL TK (pdf), fylles ut av praksislærer, leveres av student

 

 • Vurderingsskjema 4. periode YFL TK (word), fylles ut av praksislærer, leveres av student
 • Vurderingsskjema 4. periode YFL TK (rtf), fylles ut av praksislærer, leveres av student
 • Vurderingsskjema 4. periode YFL TK (pdf), fylles ut av praksislærer, leveres av student

 

 

 

SKIKKETHETSVURDERING

Studentens skikkethet for læreryrket vurderes fortløpende gjennom hele studiet. Alle kan levere tvilsmelding.

 

 

RETTIGHETER OG PLIKTER

Du har visse generelle rettigheter og plikter i praksisperioden.

 

 

ØVRIGE RELEVANTE LENKER

 

 

INFORMASJON FOR PRAKSISSTEDER

Det finnes en egen informasjonsside for praksisstedene, klikk her.

 

 

KONTAKTINFORMASJON

Administrative spørsmål om pedagogisk praksis rettes til praksis-lui@oslomet.no

Faglige spørsmål rettes til faglig kontaktperson for gjeldende studie/kull.