Droppe til innhold

Fusk

Du skal sette deg inn i reglene som gjelder for hjelpemidler til eksamen og for kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk.

Fusk

Fusk er brudd på akademisk redelighet. Oppgaver og besvarelser skal være ditt eget selvstendige arbeid. Akademisk redelighet vil si at du gjør klart hva som er dine egne tanker og ideer og hva som er lånt fra andre.

Du kan bli mistenkt for fusk dersom du:

  • lar være å gi opplysninger om kilder
  • gir inntrykk av at besvarelsen er mer selvstendig enn den er
  • bruker hjelpemidler eller medhjelpere som ikke er tillatt

Nærmere informasjon finner du i forskrift om studier og eksamen ved HiOA

Også medvirkning til at andre fusker, selv om du ikke selv drar nytte av fuskehandlingen, rammes av bestemmelsene i loven. Du bør opptre med kritisk sans når det gjelder å låne ut dine besvarelser eller tekster til andre studenter.

Retningslinjene ved behandling av fuskesaker gjelder både for obligatoriske arbeids- eller studiekrav og for eksamener med tilsyn og eksamener uten tilsyn (innleveringer, hjemmeeksamen mv.). Retningslinjene gjelder for alle studenter og for privatister.

Konsekvenser av fusk

Ved fusk eller forsøk på fusk kan konsekvensene bli annullering av eksamen og utestengning fra HiOA og tap av retten til å gå opp til eksamen ved andre universitet og høgskoler i Norge i inntil 1 år. 

Se Universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 og 4-8 (Lovdata.no)

Hva er fusk på skoleeksamen?

Ved skoleeksamen regnes det som fusk å benytte hjelpemidler, med mindre det framgår av eksamensoppgaven at det er tillatt. Det kan også regnes som fusk å ha hjelpemidler tilgjengelig selv om de ikke blir brukt.

Arbeidssesjonen i den digitale eksamensløsningen(Inspera) monitoreres av eksamensvaktene og eksamenskontoret under eksamen. Kandidater bes umiddelbart ta kontakt med eksamensvaktene dersom de får feilmeldinger i løsningene eller om det skjer noe unormalt med PC. 

Hva er fusk ved innlevering av oppgaver (hjemmeeksamen)?

Ved alle typer innleveringer av oppgaver regnes det som fusk å la være å oppgi kilder eller markere sitat på riktig måte.

HiOA har tatt i bruk tekstgjenkjenningsprogrammet Urkund for å avdekke ulovlig kopiering. Urkund foretar kontroller mot internett, ulike tekstdatabaser og andre innleverte oppgaver.

Når det skal leveres individuelle besvarelser, vil et samarbeid med medstudenter som resulterer i svært like eller delvis identiske oppgaver kunne bli regnet som fusk.

Saksbehandling ved mistanke om fusk?

HiOA har utarbeidet retningslinjer retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus for saksbehandlingen i saker om fusk. Rettigheter for studenter som er under mistanke inngår i disse.

Klagenemnda ved HiOA fatter vedtak i saker ved mistanke om fusk eller forsøk på fusk og avgjør hvilke sanksjoner som skal iverksettes. Vedtaket kan påklages til Felles klagenemnd som er en nasjonal klagenemnd.

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 46, 1. etasje.
Postadresse :
Høgskolen i Oslo og Akershus, seksjon for eksamen og studieadministrative systemer. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Telefon og e-post: man. - fre. kl. 09.00 - 15.00, telefon stengt på onsdager.
Påsken 2018:
Kontor og telefon er stengt hele påskeuken. Vi svarer på e-post.

Servicetorget Kjeller