Droppe til innhold

Mentorordningen

OsloMet tilbyr flere typer mentorordninger.

Studieverkstedet i Læringssenteret

Studieverkstedet i Læringssenteret kan studenter fra alle avdelinger og på alle nivå få skriveveiledning av skrivementorer.

Skrivementorene er erfarne studenter som har fått opplæring i å veilede på tekst. Studenter kan få en tettere oppfølging, etter vurdering, hvis de ønsker det.

I tillegg til skriveveiledning holder noen av skrivementorene skrivekurs for medstudenter. Dette er et populært tilbud som er fruktbart både for den som får og den som gir veiledning.

Flere studenter trekker fram det positive med å diskutere teksten de skriver med andre og ikke minst få testet ut om de får fram innholdet på en ønsket måte.

Internasjonalisering 

Buddy-programmet er administrert av Seksjon for internasjonalisering. Målet med ordningen er å bidra til at de internasjonale studentene får en god start på sin nye tilværelse i Norge. En Buddy hjelper internasjonale studenter med å finne seg til rette de første dagene i et nytt land. Dette kan være alt fra å bli kjent på studiestedet, til å finne fram til studentbolig og hvor det er best å handle mat.

Tre til fire internasjonale studenter er samlet i en Buddy-gruppe, og koblet til en lokal OsloMet student.

En feil oppsto under behandling av malen.
No signature of method getParameter matches the arguments
1<#assign returUrl=httpUtil.getParameter(request['attributes']['CURRENT_COMPLETE_URL'], "retur", false)/> 
2 
3<#assign breadCrumbService=utilLocator.findUtil("hioabeanlocator-hook", "no.hioa.liferay.nap.hioabeanlocator.BreadCrumbService")/> 
4<#assign stringService=utilLocator.findUtil("hioabeanlocator-hook", "no.hioa.liferay.nap.hioabeanlocator.HioaStringService")/> 
5<#assign pageService=utilLocator.findUtil("hioabeanlocator-hook", "no.hioa.liferay.nap.hioabeanlocator.HioaPageService")/> 
6<#if (request['attributes'])??> 
7  <#assign navmodule = breadCrumbService.hasNavModule(request['attributes']['LAYOUT'], request['theme-display']['plid'], scopeGroupId, companyId)> 
8<#else> 
9  <#assign navmodule = false> 
10</#if> 
11<#if (request['theme-display'])??> 
12  <#assign breadcrumbs = breadCrumbService.getBreadCrumbs(request['theme-display']['plid'], locale, false)> 
13</#if> 
14 
15<#assign DDLRecordLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.dynamicdatalists.service.DDLRecordLocalService")> 
16<#assign GroupLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService")> 
17<#assign group = GroupLocalService.getGroup(groupId)> 
18<#assign expandoBridge = group.getExpandoBridge()> 
19<#assign actionButtonDefinitionTableId = expandoBridge.getAttribute("actionbuttonid")> 
20<#assign actionButtonDefinitions = DDLRecordLocalService.getRecords(actionButtonDefinitionTableId)> 
21 
22<#assign displaydate = .vars['reserved-article-display-date'].data> 
23<#assign modifydate = .vars['reserved-article-modified-date'].data> 
24<#assign orgloc = locale> 
25<#assign originalLocale = .locale> 
26<#setting locale = localeUtil.getDefault()> 
27<#assign displaydate = displaydate?datetime("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z")> 
28<#assign modifydate = modifydate?datetime("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z")> 
29<#assign locale = originalLocale> 
30 
31<#assign headerStart="<h1"/> 
32<#assign headerEnd="</h1>"/> 
33<#if request['theme-display']?? && pageService.hasNavigationContent(request['theme-display']['plid'], scopeGroupId)> 
34  <#assign headerStart="<h2"/> 
35  <#assign headerEnd="</h2>"/> 
36</#if> 
37 
38<#macro l key> 
39${languageUtil.get(orgloc, key)} 
40</#macro> 
41 
42<#-- Main content --> 
43<main class="main row-fluid" role="main"> 
44 
45<#-- Article --> 
46  <article class="article article-static" role="article"> 
47 
48    <div class="article-header"> 
49    <#if !navmodule> 
50      <#if breadcrumbs??> 
51        <nav class="breadcrumbs"> 
52          <ol class="clearfix"> 
53            <#list breadcrumbs as breadcrumb> 
54              <li><a href="${breadcrumb.URL}" title="${breadcrumb.title}">${breadcrumb.title}</a></li> 
55            </#list> 
56          </ol> 
57        </nav> 
58      </#if> 
59    </#if> 
60 
61    <#-- Title --> 
62      ${headerStart} title="${.vars['reserved-article-title'].data}" class="article-title"> 
63       
64      <#if (returUrl?? && returUrl?length >0)> 
65      <span class="header-back-to"> <a class="icon-circle-arrow-left previous-level" href="${httpUtil.decodeURL(returUrl)}" title="<@l "template.back.to.overview"/>"> <span class="helper-hidden-accessible"><@l "template.back.to.overview"/></span> </a> </span> 
66      </#if> 
67       
68      ${.vars['reserved-article-title'].data} 
69      ${headerEnd} 
70 
71    <#-- Lead --> 
72      <div class="article-lead lead clearfix"> 
73        <strong> 
74        ${ingress.getData()} 
75        </strong> 
76      </div> 
77 
78 
79 
80    </div> 
81 
82  <#-- Body pt1 --> 
83  <#if (body1.getData()) == "" > 
84  <#elseif (body1.getData()) == "" > 
85  <#else> 
86    <div class="article-body clearfix"> 
87    ${body1.getData()} 
88    </div> 
89  </#if> 
90 
91  <#-- Shortcuts --> 
92  <#-- 
93  <#if actionbuttonlink.getSiblings()?has_content> 
94    <#if (actionbuttonlink.getSiblings()[0].getData()?length >0)> 
95		 
96      <ul class="article-btn-group clearfix row-fluid"> 
97			 
98        <#list actionbuttonlink.getSiblings() as cur_actionbuttonlink> 
99          <#assign the_other_id>${cur_actionbuttonlink.getChild("actionbutton").getData()?replace('[\"\\[\\]]','','r')}</#assign> 
100          <#assign actionbuttonurl = ""> 
101          <#assign actionbuttondefaulttext = ""> 
102					 
103					 
104					<#assign ifSingle> 
105						<#if (actionbuttonlink.getSiblings()?size == 1)> 
106							article-single 
107						</#if> 
108					</#assign> 
109					 
110 
111          <#list actionButtonDefinitions as def> 
112            <#assign the_id>${def.getFieldValue("id")}</#assign> 
113            <#if the_id == the_other_id> 
114              <#assign actionbuttonurl = def.getFieldValue("url")> 
115              <#assign actionbuttondefaulttext = def.getFieldValue("defaulttext")> 
116            </#if> 
117          </#list> 
118 
119          <#assign actionbuttontext> 
120            <#if (cur_actionbuttonlink.getChild("actionbuttonalttext").getData()?length>0) > 
121            ${stringService.stripHTML(cur_actionbuttonlink.getChild("actionbuttonalttext").getData())} 
122            <#else> 
123            ${actionbuttondefaulttext} 
124            </#if> 
125          </#assign> 
126					 
127					 
128 
129          <li class="article-btn span6 ${ifSingle}"> 
130						<div class="article-bordered"> 
131							<a href="${cur_actionbuttonlink.getData()}"> 
132								<img src="${actionbuttonurl}" alt="${the_other_id}" /> 
133							</a> 
134							<p> 
135							${actionbuttontext} 
136							</p> 
137						</div> 
138          </li> 
139        </#list> 
140      </ul> 
141    </#if> 
142  </#if> 
143  --> 
144  <#if actionbuttonalttext?? && actionbuttonalttext.getSiblings()?has_content> 
145    <#if (actionbuttonalttext.getSiblings()[0].getData()?length > 0)> 
146		 
147			 
148		 
149		 
150      <ul class="article-btn-group clearfix row-fluid"> 
151        <#list actionbuttonalttext.getSiblings() as cur_actionbuttonalttext> 
152          <#assign the_other_id>${cur_actionbuttonalttext.getChild("actionbutton").getData()?replace('[\"\\[\\]]','','r')}</#assign> 
153					 
154					<#assign ifSingle> 
155						<#if (actionbuttonalttext.getSiblings()?size == 1)> 
156								article-single 
157						</#if> 
158					</#assign> 
159 
160          <#list actionButtonDefinitions as def> 
161            <#assign the_id>${def.getFieldValue("id")}</#assign> 
162						 
163            <#if the_id == the_other_id> 
164              <#assign actionbuttonurl = def.getFieldValue("url")> 
165            </#if> 
166          </#list> 
167					 
168					 
169					 
170					<#if actionbuttonurl?has_content> 
171            <li class="article-btn span6 ${ifSingle}"> 
172  						<div class="article-bordered"> 
173  							<img src="${actionbuttonurl}" alt="${the_other_id}" /> 
174  							<p> 
175  							${stringService.stripLinks(cur_actionbuttonalttext.getData())} 
176  							</p> 
177  						</div> 
178            </li> 
179          </#if> 
180        </#list> 
181      </ul> 
182    </#if> 
183  </#if> 
184  <#-- Button --> 
185  <#if calltoactiontext?has_content> 
186    <#if (calltoactiontext.getData()?length > 0)> 
187      <#if calltoactiontext.getChild("calltoactiontype")??> 
188      <#assign calltoactiontype>${calltoactiontext.getChild("calltoactiontype").getData()?replace('[\"\\[\\]]','','r')}</#assign> 
189      <div class="row-fluid hidden-print"> 
190      <div class="btn-wrapper cta-btn-wrapper-bord"> 
191        <a href="${calltoactiontext.getChild('calltoactionlink').getData()}" class="btn article-btn2 btn-large btn-primary span6 offset3 clearfix" title="${calltoactiontext.getData()}" role="button"> 
192          <span class="icon-hioa-${calltoactiontype}"></span> ${calltoactiontext.getData()} 
193        </a> 
194      </div> 
195      </div> 
196      </#if> 
197    </#if> 
198  </#if> 
199 
200  <#-- Body pt2 --> 
201  <#if body2.getData()?has_content> 
202    <div class="article-body clearfix"> 
203      <div class="row-fluid"> 
204        <#if body3.getData()?has_content> 
205          <div class="span6"> 
206          ${body2.getData()} 
207          </div> 
208          <div class="span6"> 
209          ${body3.getData()} 
210          </div> 
211        <#else> 
212        ${body2.getData()} 
213        </#if> 
214      </div> 
215    </div> 
216  </#if> 
217 
218  <#-- Article meta --> 
219    <div class="article-body clearfix"> 
220      <div class="article-meta row-fluid clearfix"> 
221        <div class="span4"><@l "template.statisk.artikkel.published"/> <time datetime="${displaydate?string["yyyy-MM-dd"]}">${displaydate?string["dd.MM.yyyy"]}</time></div> 
222        <div class="span4"><@l "template.statisk.artikkel.last.update"/> <time datetime="${modifydate?string["yyyy-MM-dd"]}">${modifydate?string["dd.MM.yyyy"]}</time></div> 
223      </div></div> 
224 
225  </article> 
226</main> 

Kontakt oss