Droppe til innhold

Søknad om fjerde eksamensforsøk - SAM

Studenter som har strøket til en eksamen tre ganger kan i særlige tilfeller få innvilget et fjerde eksamensforsøk. Søknader behandles av et utvalg sammensatt av tilsatte og studenter.

Slik vurderes søknaden din

Søknad om fjerde eksamensforsøk innvilges bare i særlige tilfeller.

I behandling av søknaden tar utvalget hensyn til:

  • argumentasjonen i søknaden og dokumentasjonen som er lagt ved
  • om den som søker har unnlatt å benytte seg av andre rettigheter forut for denne søknaden
  • om det aktuelle studieprogrammet skal legges ned. OBS! Gjelder ikke endring/nedlegging av enkeltstående emner, kun hele studieprogram
  • hvorvidt emnet enkelt kan erstattes av andre emner på HiOA eller ved andre utdanningsinstitusjoner

Formelle krav til søknaden

  • Du må bruke søknadsskjemaet.
  • Du må ha brukt alle 3 forsøk på den aktuelle eksamen før du søker om et fjerde forsøk.
  • Du kan ikke ha en bestått karakter i det aktuelle emnet.
  • Du kan ikke ha uavklart klagesak i det aktuelle emnet når du søker om et fjerde forsøk.
  • Du må legge ved gyldig dokumentasjon som bekrefter de forholdene du beskriver i søknadsteksten. Eksempler på dokumentasjon kan være  legemelding, erklæring/uttalelse fra spesialist, dokumentasjon fra advokat, dokumentasjon fra offentlige instanser. Vi presiserer at listen ikke er uttømmende.
  • Merk at erklæringer og bekreftelser må være skrevet spesielt for denne søknaden.

Dersom de formelle kravene ikke er oppfylt, kan søknaden bli avvist.

Har du spørsmål angående utfylling av skjema, krav til dokumentasjon eller liknende? Kontakt sekretær for utvalget, Silje Carstens Varden.

Utvalgets sammensetning

Følgende personer er oppnevnt til å sitte i Utvalg for fjerde eksamensforsøk for studieåret 2017-2018:

Sabine Rønsen (student)
Vara: Kristine Algrøy (student)

Knut Boge (undervisning/forskning)
Vara: Anne Hege Simonsen (undervisning/forskning)

Marcin Klusak (administrasjonen)
Vara: Kristin Alexandersen (administrasjonen)

Sekretær: Silje Carstens Varden

Aktuelt regelverk

I Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus § 5-4 heter det:
”En student har ikke rett til å framstille seg til eksamen i samme fag eller emne mer enn tre ganger. Fakultetet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon for et fjerde og siste eksamensforsøk.”

Kontakt oss