Droppe til innhold

Om etablering av studier og utarbeiding av planer for studier (program- og emneplaner)

Studieutvalget ved HiOA fastsatte i møte 18. juni 2012 retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av planer for studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus og maler for program- og emneplaner. Retningslinjene gjelder fra 1. august 2012.

Retningslinjene skal sikre at etablering av studier og utforming av program- og emneplaner skjer i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Videre skal retningslinjene

  • bidra til at utvikling og etablering av studier ved HiOA er i samsvar med høgskolens strategiske mål og satsingsområder og arbeidslivets og samfunnets behov og kompetansekrav
  • klarlegge krav og prosedyrer for etablering av nye studier, nedlegging av studier og oppheving av grader med sikte på en helhetlig og målrettet styring av høgskolens samlede studieportefølje
  • klarlegge prosedyrer for godkjenning av planer for studier
  • bidra til kvalitetssikring av studiene ved å klarlegge krav til innhold og utforming av studienes planer
  • sikre kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen

Retningslinjene gjelder ved etablering av nye studier som HiOA selv har myndighet til å etablere og utarbeiding av planer for slike studier. Så langt de passer, gjelder retningslinjene også ved etablering av nye studier og utarbeiding av planer for studier som høgskolen ikke har myndighet til å etablere selv.

Retningslinjene gjelder i tillegg ved nedlegging av etablerte studier og oppheving av grader.

Som institusjonsakkreditert høgskole har HiOA myndighet til selv å etablere studier på lavere grads nivå, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-3 annet ledd. Høgskolens myndighet omfatter også godkjenning av planer for studier på dette nivået.

Innenfor de områder der HiOA kan tildele doktorgrad, har høgskolen dessuten myndighet til å bestemme hvilke studier/emner som skal tilbys og inngå i grunnlaget for mastergrad. For øvrige studier på masternivå er det Kunnskapsdepartementet som bestemmer dette etter forutgående akkreditering fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Det samme gjelder for nye doktorgradsstudier (ph.d.-studier).

For alle studier (studieprogram, emner) skal det foreligge både etableringsgodkjenning og godkjenning av studiets plan. Det må derfor søkes om etablering av alle nye studier, uansett studiets omfang (antall studiepoeng) og nivå.

Først når etableringsgodkjenning for et studium foreligger, er studiet formelt godkjent. Da kan høgskolen ta opp studenter, avholde eksamen og tildele studiepoeng og eventuell grad for gjennomført studium. Dette gjelder for studier på alle nivåer.

Før en søknad om akkreditering og etablering av et nytt studium kan sendes NOKUT og departementet, skal søknaden og planen for studiet være behandlet og godkjent i de aktuelle interne styringsorganene ved HiOA.

Gå til

Les mer