Skip to Content

Handelshøyskolen ved HiOA - Studieadministrativ informasjon - Master

Viktig informasjon for deg som er ny student ved master i økonomi og administrasjon - siviløkonomstudiet.

Tilbake til Eksamen på Handelshøyskolen ved HiOA

Innhold på siden

Informasjonskanaler

På student.hioa.no vil du finne det meste av den informasjon du trenger som student. Logg inn på MinSide, hvor du finner programplan, emneplaner og timeplan tilpasset det studium og de emner du tar. I tillegg finner du lenker til utdanningsspesifikk informasjon for siviløkonomstudiet, og du finner direkte innlogging til blant annet Studentweb og Fronter.

Gjør deg kjent med oppbyggingen på nettsidene, spesielt det som omhandler Eksamen og Rettigheter og plikter.

Høgskolen bruker lærestøttesystemet Fronter. Administrativ informasjon formidles primært via Fronter eller via studentmailen.  Det er viktig at du jevnlig sjekker disse. 

Studenter som har studieadministrative spørsmål kan henvende seg til studieadministrasjonen v/Elin K. Hansen, 4. etasje. Det kan være spørsmål om eksamen, fritak, valg av emner, permisjon, studieprogresjon mm. Også Infosenteret kan besvare spørsmål, spesielt i forhold til Studentweb, semester-registrering/faktura og mer generelle spørsmål.

Studieprogresjon/studierett

Se Forskrift om studier og eksamen, kapittel 4. Her finner du bestemmelsene som omhandler studieretten. Når man er tatt opp til masterstudiet, har man studierett i to år. Dersom en er forsinket med studiene, kan man normalt be om å få inntil ett års utvidet studierett.  

Den faglige progresjonen i studiet er ivaretatt gjennom emnenes plassering i studieløpet. De obligatoriske emnene er lagt tidlig i studieløpet, da dette er emner som ofte er nødvendige forkunnskaper for å kunne gjennomføre profilemner senere i studieløpet. Alle emnene i første semester er obligatoriske emner i forhold til hvilken hovedprofil og støtteprofil d har valgt. Studentene frarådes å avvike fra studiemodellen. Se ellers programplanen for oppbygging og gjennomføring av studiet.

Permisjon

Studenter har anledning til å søke permisjon fra studiet, jf. §4-5 i Forskrift om studier og eksamen. Det søkes permisjon i forkant av perioden det er aktuelt med permisjon for. Ellers risikerer man å ikke å få permisjon og at eksamener en ikke møter på, blir registrert som eksamensforsøk.

Programplan

Det er viktig å rask sette seg inn i programplan og gjeldende emneplaner.

Fra tid til annen gjøres det endringer i programplanen. Dette kan medføre noen problemer for studenter som har hatt permisjon, dersom undervisningen følger en ny plan når en gjenopptar studiet. Det kan for eksempel være at emner er utgått eller har endret omfang/semester. Som hovedregel må studenter fullføre studiet etter den planen som gjelder for det kullet de gjenopptar studiet med, så fremt dette er praktisk mulig. I andre tilfeller vil det bli laget rimelige overgangsordninger. Vi vil anbefale at de som får permisjon gjør seg kjent med endringer i kommende programplan, slik at de eventuelt kan ta kontakt med oss for å få høre hva de kan gjøre for å unngå forsinkelser.  

Arbeidskrav

I flere av emnene er det obligatoriske arbeidskrav (for eksempel prøver,  innleveringer med mer)  som må være godkjent for å få ta eksamen. Studenten må gjøre seg kjent med arbeidskrav i gjeldende emneplan, og at han/hun får nærmere informasjon av foreleser, bl.a. om dato/innleveringsfrist. 

Det kan ha blitt innført nye arbeidskrav etter at en opprinnelig skulle tatt emnet. Hvis en tidligere har fått godkjent gjeldende arbeidskrav vil dette normalt være gyldig også de to påfølgende studieår. Dersom du ikke får tatt eksamen innen da, må du regne med at du må ta arbeidskravet på nytt. Undersøk med studieadministrasjonen, slik at du ikke blir avvist på eksamen.

Hvis det er innført nye arbeidskrav, har studenter som har rett til ny/utsatt eksamen, rett til å avlegge denne eksamen etter den ordning som gjaldt ved foregående ordinære eksamen i emnet. Ved senere eksamener må alle studenter ha fått godkjent de nye arbeidskravene for å få tatt eksamen i emnet.

Ikke levert/utført arbeidskrav medfører at en ikke får ta eksamen i emnet. En vil ikke ha rett til ny/utsatt eksamen, selv om en leverer innen ny/utsatt eksamen arrangeres, men må da vente til neste ordinære eksamen.

Valg av profil

Studentene må velge enten FInansiell økonomi eller Strategi, organisasjon og ledelse som hovedprofil. Den andre profilen blir da studentens støtteprofil, eventuelt kan man velge Samfunnsøkonomi som støtteprofil. Se programplanen for hvilke emner som inngår i de ulike profilvalgene.

Det vil bli gitt informasjon allerede de første dagene etter studiestart om de ulike profilene, ettersom valg av hoved- og støtteprofil vil avgjøre hvilke emner du skal ha allerede i første semester.

Valg av profil må foretas for at man rent teknisk skal få gjennomført semesterregistreringen på Studentweb. Det anbefales å semesterregistrere seg så snart som mulig, selv om fristen ikke er før 1. september. Valg av profil er i første omgang et foreløpig valg, og det vil bli gitt beskjed om frist for når endelig valg må foretas. Dette vil bli tidlig i semesteret, og studenter som velger å skifte profil, må da oppdatere profil på Studentweb.

Fritak for emner

Skjema finner du på nettsiden dersom det er aktuelt for deg å søke fritak. Det er også lagt ut et informasjonsskriv som gjelder for alle økonomistudiene våre. Dette vil du finne på Handelshøyskolen HiOA’s egne nettsider.

Eksamen

Det er viktig å gjøre seg kjent med eksamensnettsiden, og spesielt merke deg Forskrift om studier og eksamen.

Fra MinSide finner du også (under menyen Mer om studiet) lenke til fakultetets og Handelshøyskolens egne eksamensnettsider. Her finner du eksamensplaner og annen utdanningsspesifikk eksamensinformasjon. Det er viktig at du jevnlig sjekker både eksamenssiden og Fronter, spesielt i eksamensperiodene.

Ved semesterregistreringen melder man seg opp til alle ordinære eksamener. Obligatoriske emner ligger inne i utdanningsplanen, mens valgemnene må studentene selv legge til, jf. tidligere valg av emner. Når semesterregistrering er fullført, må man sjekke at man er vurderingsmeldt til alle emner ved å gå inn på Innsyn. Meld fra om eventuelle feil. Også oppmelding til ny/utsatt eksamen, ev. forbedring av karakter, foretas via Studentweb. Se informasjon om frister på nettsiden. Det vil ikke være mulig å melde seg opp etter fristen.

Studenter som eventuelt avbryter studiet, må gi oss skriftlig beskjed for å unngå å få registrert eksamensforsøk for manglende oppmøte, slik at de ikke har brukt opp eksamensforsøk om de senere skulle velge å søke opptak på nytt.

Eksamensoppmeldingene forutsetter at eventuelle arbeidskrav er oppfylt før eksamen. Dette gjennomgås like før eksamen, og oppmeldte studenter som ikke fyller kravene får slettet oppmeldingen.

Studenter som blir syke under eksamen og må avbryte, må gi beskjed til eksamensvakten og signere trekkliste før de forlater lokalet dersom de ikke vil at besvarelsen skal sendes til sensur. I motsatt fall blir det som er levert, sendt til sensur og regnet som et eksamensforsøk. En kan ikke - etter å ha forlatt eksamenslokalet – gi beskjed om at det ikke skal sendes til sensur. Hvis en velger å trekke seg på grunn av sykdom, må det også leveres legeattest innen gjeldende frist for at det skal bli godkjent som gyldig fravær.

Blank besvarelse regnes som trekk og eksamensforsøk.

Klage på karakter

Studenter som skal klage på karakter, må være forberedt på at klagebehandling kan ta tid. Av faglige hensyn sendes klagene samlet til sensorene når frist for å klage i emnet er utløpt for alle studenter. Har man fått F, bør man melde seg opp til ny/utsatt eksamen innen fristen, og ikke vente til klagesvar foreligger.

Det er også viktig å merke seg at man kan få dårligere karakter etter klagebehandlingen. Studenter som klager på bestått karakter, kan stryke. Hvis så skjer, vil man få anledning til å melde seg opp til ny/utsatt eksamen selv om oppmeldingsfristen er utløpt - så fremt svar på klagen foreligger i såpass god tid før eksamen at dette lar seg ordne rent praktisk. I motsatt fall må man vente til neste ordinære eksamen i emnet, før man får tatt ny eksamen.

Dersom studenten har klaget på en F, og svar på klagen foreligger før ny/utsatt eksamen, vil studenten bli varslet og oppmeldingen bli trukket dersom klagebehandlingen resulterte i bestått karakter.

Studieadministrativ informasjon er oppdatert i august 2017.

Tilbake til Eksamen på Handelshøyskolen ved HiOA