Skip to Content

Legemiddelassistert rehabilitering

Prosedyre for studenter som deltar i Legemiddelassistert rehabilitering og praksisstudier.

Studenter som kommer inn under Helsepersonelloven § 3 og § 8 første og annet ledd og som deltar i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), kan kun starte i praksisstudier (inkludert hospitering og observasjonspraksis) dersom høgskolen og leder for praksisstedet på forhånd er kjent med behandlingen.

Studenten skal kontakte studieadministrasjonen knyttet til den aktuelle utdanning og legge fram legeerklæring som viser at behandlingsopplegget er stabilisert og at det ikke foreligger sidemisbruk.

Studieadministrasjonen innhenter samtidig studentens samtykke for å frigi taushetsbelagt informasjon om behandlingen til studieleder og praksiskoordinator ved aktuell utdanning, og leder ved aktuelt praksissted.

Høgskolen forsøker å tilrettelegge for praksisstudier i samarbeid med studenten. Høgskolen skal sørge for at studieleder, praksiskoordinator og leder ved praksisstedet er informert om at studenten er under Legemiddelassistert rehabilitering. Kunnskapsdepartementet informerte om hjemmelen for dette i sitt brev av 1. februar 2013

Contact us