Droppe til innhold

Studenters bruk av ansiktsdekkende plagg

Et generelt forbud mot å bruke ansiktsdekkende plagg, er etter høgskolens mening uforenlig med lik rett til utdanning.

HiOA tilbyr studieplass til alle som kvalifiserer for opptak, uavhengig av søkerens klesdrakt.  Det er tillatt å bruke religiøse plagg og symboler i det offentlige rom og offentlige utdanningsinstitusjoner. Et generelt forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg som niqab, er etter høgskolens mening uforenlig med lik rett til utdanning.

I enkelte utdanninger må det for å oppfylle andre hensyn stilles krav til bekledning, uniform, sikkerhetsutstyr eller arbeidsantrekk.

Et forbud mot plagg som dekker hodet, ansikt og hals, med kun åpning til øyne eller andre heldekkende plagg skal være saklig begrunnet og fremstå som nødvendig og forholdsmessig. Krav kan stilles til bekledning hvis dette begrunnes i følgende behov eller hensyn:

  • Behovet for kommunikasjon
  • Behovet for identifikasjon 
  • Hensynet til sikkerhet
  • Hensynet til helse og hygiene

Det er fakultetets ansvar å avgjøre om det skal stilles spesifikke krav til bekledning i den enkelte utdanning. Fakultetet må sørge for at det blir gitt tilstrekkelig og relevant informasjon på sentrale nettsider om studienes innhold, herunder om deler av undervisningsopplegget, klinisk undervisning eller praksisstudier ikke kan gjennomføres med ansiktsdekkende plagg . Informasjon om dette bør også fremgå av programplanen.

Behov for kommunikasjon

Om bruk av ansiktsdekkende plagg hindrer deltakelse i deler av undervisningsopplegget, må vurderes ut fra de faglige krav som stilles i de ulike utdanningene.

I åpne forelesninger med liten grad av kommunikasjon mellom studenten og foreleser, er bruk av ansiktsdekkende plagg i utgangspunktet ikke problematisk.

I andre undervisningssituasjoner der det stilles krav til kommunikasjon mellom studenter og mellom studenter og underviser, kan bruk av ansiktsdekkende plagg vanskeliggjøre kommunikasjonen. Det kan da stilles krav til bekledning . Det samme gjelder dersom studentene skal arbeide med oppgaver i grupper.

Dersom kommunikasjonsøvelser og kommunikasjonstrening inngår som en sentral del av det pedagogiske opplegget er bruk av ansiktsdekkende plagg ikke forenelig med deltakelse i slike øvelser.

I praksisstudier må studenten kommunisere med pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre. Studenter som dekker ansiktet eller ikke forholder seg til gjeldende regler om bekledning, har begrensede muligheter for å gjennomføre praksisstudier i barnehager, skoler, sykehus eller andre institusjoner. Når studentene er i praksis er det praksisstedets regler for bekledning som gjelder.

Behov for identifikasjon

I flere situasjoner må studenter legitimere og identifisere seg ved å vise ansiktet.

Eksamenskandidater må identifisere seg ved å vise ansiktet i forbindelse med eksamen. Det samme vil gjelde ved obligatorisk deltakelse i undervisning og oppmøte til lukket undervisning og lignende.

Det kan i studietiden også oppstå andre situasjoner hvor det av hensyn til et trygt og forsvarlig læringsmiljø kan stilles krav til at studenter identifiserer seg.

Hensyn til sikkerhet

Dersom det er en risiko for at studenten eller andre kan bli skadet, er dette en saklig grunn til å stille krav til bekledningen eller forby bruk av ansiktsdekkende plagg. For eksempel vil dette gjelde studier med laboratorieundervisning, verksteder eller tilsvarende. I forbindelse med laboratorieøvelser må studenter av sikkerhetsmessige grunner bruke tettsittende laboratoriefrakk og vernebriller.

Dersom studentens bekledning begrenser synsfeltet eller umuliggjør bruk av verneutstyr på en slik måte at det kan føre til skade på personer og materiell, er det en saklig grunn til å stille krav til studentenes bekledning.

Hensyn til helse og hygiene

Av ulike hygieniske og infeksjonsforebyggende grunner stilles det krav til bruk av arbeidsantrekk. Dette gjelder særlig studier innen helsefag.

Når studentene er i praksis er det praksisstedets regler for bekledning som gjelder.

Konsekvenser

Studenter som dekker ansiktet eller ikke forholder seg til gjeldende regler om bekledning, har begrensede muligheter for å gjennomføre praksisstudier. Gjennomført og godkjent klinisk undervisning eller praksisstudier kan være en forutsetning for å få vitnemål for godkjent utdanningen.

Dersom en student ikke overholder krav til bekledning, skal situasjonen håndteres av instituttleder, ikke av den enkelte underviser.